Wróć do strony głównej

Wróć do strony publikacji

Prace Naukowe Instytutu Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich
                 Politechniki Wrocławskiej

Nr30


Konferencje                             7                                   1975

         

Wymieniacze redoksowe, normal­ny potencjał redoksowy, pojem­ność redoksowa

 

Zdzisław FILIPOWSKI*, Tomasz WINNICKI*

 

ZASTOSOWANIE WYMIANY REDOKSOWEJ W METALURGII CHEMICZNEJ

 

Przedstawiono podstawowe typy budowy syntetycznych wymienia­czy redoksowych. Scharakteryzowano najważniejsze cechy fizy­kochemiczne tych polimerów z punktu widzenia ich zastosowania w metalurgii chemicznej. Podano przykłady dotychczasowych za­stosowań procesu wymiany redoksowej do przeniesienia elektro­nów w warunkach redukcji i utleniania metali i ich połączeń, zarówno dla efektów separacyjnych jak też wydzielenie konkre­tnych składników. Zarysowano potencjalne możliwości dalszych zastosowań.

 (następnie od strony nr 79 do 91  treść referatu z rozdziałami: Wstęp; Budowa wymieniaczy redoksowych; Podstawowe własności wymieniaczy redoksowych; Niektóre zastosowania wymiany redoksowej w metalurgii chemicznej; Wnioski)

* Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej

 Wróć na górę